Đăng ký tài khoản AnkiWeb

#AnkiWeb #Sync

Quay lại


Truy cập AnkiWeb

Video hướng dẫn

Đăng ký xong, mọi người vui lòng vào Email của mình → mở mail AnkiWeb gửi đến → Kích hoạt hoạt tài khoản.
Nếu không tìm thấy, hãy thử tìm ở mục thư rác.

Gặp vấn đề liên quan đến tạo tài khoản AnkiWeb → Nhắn tin cho mình

Tiến hành đồng bộ

⚠️ Trước khi đồng bộ: Hiểu về đồng bộ hóa Anki

✅ Đồng bộ hóa Anki trên máy tính

✅ Đồng bộ hóa trên iPhone & iPad

✅ Đồng bộ hóa Anki trên Android


Quay lại