Lỗi Vui lòng sử dụng chức năng Kiểm tra Cơ sở dữ Liệu (Check Database)

#Lỗi

Anki cơ bản / Lỗi


Lỗi xuất hiện khi đồng bộ qua AnkiWeb

Cách 1: Check Database (Kiểm tra Cơ sở dữ liệu) và đồng bộ lại

Cách 2. Force full Sync


Anki cơ bản / Lỗi