Đồng bộ hóa trên iPhone & iPad

#AnkiWeb #iOS #Sync

Quay lại


Truy cập nhóm Hướng dẫn

⚠️ Trước khi đồng bộ: 👑 Hiểu về đồng bộ hóa Anki


Quay lại