Học Anki

Liên hệ:  


Review

I. Dẫn nhập

II. Anki cơ bản

III. Anki nâng cao

IV. Tips & Tricks

V. Lỗi

VI. Top Addons

VII. Tổng hợp một số bộ thẻ


❌ Canvas


Steve Maraboli

“At the end of the day, let there be no excuses, no explanations, no regrets.”