Review


Hướng dẫn và trao đổi qua Video Call (2h7p)


Mình cũng có nhận làm thẻ luôn nhé.
Yêu cầu có sẵn data word list.