Đồng bộ hóa Anki trên máy tính

#AnkiWeb #Sync #Windows

Quay lại


Truy cập nhóm Hướng dẫn

⚠️ Trước khi đồng bộ: 👑 Hiểu về đồng bộ hóa Anki


Quay lại