Tips & Tricks

Quay lại

❌ To-do#^a8dbd8


👑 Cách sử dụng 2 phiên bản Anki trên cùng 1 máy tính

✅ Dùng AI tạo thẻ Anki

Cách sắp xếp Deck theo thứ tự từ A-Z

✅ Ghim Fields

👑 Copy Text Easily

Cách cài Anki (Vanced)

👑 Lưu hình ảnh (hoặc Screenshot) Online bằng Lensdump

✅ Tải video và sub trên Youtube

Cách thêm link tra từ điển vào Anki

Ankiers


Quay lại