👑 Lưu hình ảnh Online bằng Lensdump

ShareX

Tải xuống ShareX

Lensdump

Truy cập trang chủ

Upload Url
https://lensdump.com/api/1/upload

Video hướng dẫn