Đồng bộ hóa Anki trên Android

#AnkiWeb #Sync #Android

Quay lại


Truy cập nhóm Hướng dẫn

⚠️ Trước khi đồng bộ: 👑 Hiểu về đồng bộ hóa Anki


Quay lại