Top Add-ons (Khuyến nghị)

Vẫn đang cập nhật

Bài
✅ !Cách cài Addons trên hocanki (mẫu)
✅ Audio Playback Controls - Chỉnh tốc độ âm thanh để học phim trong Anki
✅ Cài AwesomeTTS
✅ Cài HyperTTS
✅ Fastbar - with nightmode support
✅ Image Occlusion Enhanced
✅ More Overview Stats 2.1
✅ Review Heatmap - 💪 Động lực, quá trình
✅ Show Deck's Last Review Time
👑 AwesomeTTS - thêm âm thanh trong Anki
👑 Học qua phim (Youtube, NetFlix,...) - Watch Foreign Language Movies with Anki
👑 Multiple Choice Support - Tạo thẻ dạng trắc nghiệm (Multiple Choice) bằng Anki
👑 Spreadsheet Import Plus - thêm thẻ bằng Excel
👑 Thêm âm thanh bằng AwesomeTTS trong khung tạo thẻ (Add)
Chinese Support Redux
Copy Notes - copy thẻ
Deadliner - Deadline Countdown for Exams
Edit Field During Review (Cloze)
Popup Dictionary - Search nội dung trong các thẻ đã tạo