👑 Thêm âm thanh bằng AwesomeTTS trong khung tạo thẻ (Add)

Phím tắt: Ctrl + T (mở cửa sổ AwesomeTTS)

Screenshot:

Video hướng dẫn

👑 Xem video hướng dẫn chi tiết