(Thực hành 1) Tạo thẻ từ vựng tiếng Anh - Basic - có hình, âm thanh

#create #practice #Learning-English #Basic

Bài mẫu

Bài tập đầu tiên thực hành tạo từ vựng theo kết quả dưới đây:

Cài đặt AwesomeTTS

Code: 1436550454

Link Add-ons

👑 Cách tạo tài khoản Azure TTS miễn phí (AwesomeTTS, HyperTTS)

Video hướng dẫn

👑 Xem video chi tiết