Tạo thẻ trắc nghiệm không cần Addons trong Anki - Multiple Choice Question (MCQ)

Tải xuống

MCQ - Trắc nghiệm

Lưu ý

Chỉ có 1 đáp án:

  1. Đáp án A
  2. Đáp án B
  3. Đáp án C
  4. Đáp án D
  5. Đáp án E

Nhiều đáp án:

0: sai
1: đúng

Hướng dẫn bằng video

Video hướng dẫn sử dụng chi tiết