Kết hợp Obsidian và Anki để học các môn chuyên ngành (không phải ngoại ngữ) như Y dược, lập trình,...