👑 Thêm âm thanh hàng loạt bằng AwesomeTTS

#AwesomeTTS #practice

Dành cho:

Ai muốn thêm từ vựng, câu bằng File Excel có sẵn

Cài Add-ons AwesomeTTS

Code: 1436550454

Link Add-ons

Cách sử dụng AwesomeTTS miễn phí bằng thẻ Visa (Azure)

👑 Cách tạo tài khoản Azure TTS miễn phí (AwesomeTTS, HyperTTS)

Tải LibreOffice

Tải và cài đặt LibreOffice.

Bấm vào đây để tải

Lý do sử dụng: LibreOffice Calc có thể Save As file .csv dưới dạng:

Pasted image 20230819204337.png

Tạo file Excel (LibreOffice Calc)

Nói vậy cho dễ hiểu. Chứ thật ra là tạo file .ods (OpenDocument Spreadsheet) - mở bằng LibreOffice Calc.

Tạo xong rồi thì thêm dữ liệu thôi.

Hoặc cũng có thể mở file excel bằng LibreOffice Calc:

Thực chiến

👑 Xem video hướng dẫn