👑 Restore from Backup - Khôi phục bản sao lưu

#backup

Khôi phục dữ liệu từ bản Backup (Sao lưu) trước đó.

Định dạng file yêu cầu: .colpkg

Có 2 cách khôi phục:

Xem video hướng dẫn